Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 

1. Nazwa i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie (administratora)
Niniejsza informacja obowiązuje w odniesieniu do przetwarzania danych przez:
Michal Rejniewicz
Rechtsanwalt (adwokat niemiecki), LL.M.
Hohenzollerndamm 184
10713 Berlin
Tel.: 030 – 98322467
Fax: 030 – 98322468
E-Mail:
info@rejniewicz.de


2. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz sposób i cel ich wykorzystywania
W przypadku udzielenia zlecenia naszej kancelarii gromadzone będą następujące dane:
• tytuł, imię, nazwisko
• ważny adres poczty elektronicznej,
• adres,
• numery telefonów (stacjonarne i/lub komórkowe)
• informacje, konieczne do dochodzenia i obrony Państwa praw w ramach udzielonego zlecenia.
Gromadzenie danych następuje w celu:
• Państwa identyfikacji jako klientów;
• odpowiedniego doradztwa prawnego i reprezentacji;
• prowadzenia z Państwem korespondencji;
• fakturowania;
• realizacji ew. roszczeń z tytułu odpowiedzialności umownej wzgl. dochodzenia ew. roszczeń przeciwko Państwu.
Przetwarzanie danych następuje na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Państwa zgody w celach wymienionych w art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO, w tym w celach stosownej realizacji zlecenia i dwustronnej realizacji zobowiązań wynikających z umowy zlecenia.
Gromadzone przez nas w ramach umowy zlecenia dane osobowe będą zapisane do końca ustawowego obowiązku przechowywania danych przez adwokatów (6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończyła się realizacja zlecenia), a następnie zostaną skasowane, chyba, że ze względu obowiązki prawne w rozumieniu art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c) RODO, tj. wynikające z prawa podatkowego i handlowego obowiązki przechowywania i dokumentowania, zobowiązani jesteśmy do dłuższego przetwarzania, lub wyrazili Państwo zgodę w rozumieniu art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO na takie dłuższe przetwarzanie.


3. Przekazywanie danych osobom trzecim
Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim następuje tylko w poniżej wymienionych przypadkach.
O ile jest to konieczne w celach stosownej realizacji Państwa zlecenia w rozumieniu art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO, Państwa dane osobowe zostaną przekazane osobom trzecim. Dotyczy to w szczególności przekazania danych przeciwnikom i ich pełnomocnikom (w szczególności adwokatom) oraz sądom i innym urzędom publicznym w celu prowadzenia korespondencji oraz do dochodzenia i obrony Państwa praw. Przekazane dalej dane mogą być wykorzystane przez osoby trzecie wyłącznie w ww. celach.
Nie narusza to tajemnicy adwokackiej. W przypadku danych objętych tajemnicą adwokacką, ich przekazanie nastąpi wyłącznie po konsultacji z Państwem.


4. Prawa zainteresowanych osób
Mają Państwo następujące prawa:
• do wycofania zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO w dowolnym momencie udzielonej nam zgody. W efekcie tego wycofania utracimy prawo do przetwarzania danych w przyszłości, które dokonywane było na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem;

do uzyskania zgodnie z art. 15 RODO na wniosek bezpłatnie informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych. Mogą Państwo w szczególności uzyskać informacje o: celach przetwarzania, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostanąujawnione, planowanym okresie przechowywania, prawie do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wniesienia sprzeciwu i skargi, a także źródle pochodzenia Państwa danych, o ile nie zostały one nam przez Państwa przekazane;
• do domagania się zgodnie z art. 16 RODO sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych zapisanych u nas Państwa danych osobowych;
• do domagania się zgodnie z art. 17 RODO usunięcia zapisanych u nas Państwa danych osobowych, o ile dane te nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane lub nie są wymagane w szczególności w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• do domagania się zgodnie z art. 18 RODO ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile
kwestionują Państwo prawidłowość tych danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu, a my nie potrzebujemy już tych danych, jednakże Państwu są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 RODO;
• do otrzymania lub przesłania innemu administratorowi zgodnie z art. 20 RODO w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczących Państwa danych
osobowych, które nam Państwo dostarczyli;
• do wniesienia zgodnie z art. 77 RODO skargi do organu nadzorczego.


5. Prawo do wniesienia sprzeciwu
O ile Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 zd.1 lit. f) RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, mają Państwo zgodnie z art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, o ile wynika to z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. Jeśli chcą Państwo wnieść sprzeciw, wystarczy wysłać maila na adres info@rejniewicz.de


Stan na dzień: 01.05.2024 r.

 

Druckversion | Sitemap
© 2021 RA Rejniewicz